Kunstgras

Afgelopen week heeft de discussie over het sporten op kunstgras zich verder ontwikkeld.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is het kennisinstituut dat zich in opdracht van de overheid ontfermt over de volksgezondheid in Nederland. Zij gaan, op basis van de in Zembla gedane uitspraken, per direct nieuw onderzoek verrichten. Totdat de resultaten van dit onderzoek bekend zijn, luidt het advies van het RIVM aan de KNVB nog steeds: er is geen reden om niet op kunstgras te sporten.

Zowel de KNVB als SC Purmerland volgt dit advies. Totdat vanuit het RIVM en/of vanuit de KNVB een ander advies volgt, zullen wij dit standpunt vanuit de club hanteren.

Volledigheidshalve publiceren wij onderstaand de informatie die de KNVB aan de clubs beschikbaar stelt.

 

Het bestuur

 

 

Dossier KNVB: Rubbergranulaat & kunstgras

Al jaren zijn er diverse discussies over de mogelijke gezondheidsrisico’s van het spelen op kunstgrasvelden. Tien jaar geleden werden al verschillende onderzoeken uitgevoerd om te zien of rubbergranulaat in kunstgrasvelden schadelijk zou zijn voor de gezondheid. Hierbij ging het over een blootstelling aan nitrosaminen, wat een kankerverwekkende werking zou hebben.

Onderzoeken hebben destijds aangetoond dat deze stof geen gezondheidsrisico’s met zich meebracht. Momenteel is de discussie weer actueel door de stof MBT in het rubbergranulaat. Deze stof is onlangs door de Wereldgezondheidsorganisatie op de lijst van kankerverwekkende stoffen gezet (MBT zit in vele producten als: gewone (fles-)spenen en fopspenen, huishoudhandschoenen, badmutsen, elastiekjes, etc.).

 

Het materiaal

Rubbergranulaat is fijngemalen rubber. Dit wordt veelal gemaakt van oude rubberproducten zoals versnipperde autobanden, die hiervoor hergebruikt worden. De stof MBT wordt gebruikt bij het produceren van autobanden.

Rubbergranulaat wordt met name gebruikt als infillmateriaal van kunstgras voetbalvelden. Van de ruim 1800 kunstgrasvoetbalvelden in Nederland is ruim 90% met dit rubber van gemalen autobanden ingestrooid.

 

Onderzoek

Het European Chemicals Agency (ECHA) voert momenteel in opdracht van de Europese Commissie onderzoek uit naar de samenstelling van de stoffen van rubbergranulaat en de effecten daarvan op de gezondheid van mensen.

De resultaten van dit onderzoek worden rond februari 2017 verwacht. Op verzoek van het ministerie van VROM is in 2006 door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoek gedaan naar de veiligheid van rubbergranulaat. Uit de beoordeling bleek dat het rubbergranulaat geen risico’s met zich meebrengen voor de gezondheid van mensen die sporten op kunstgrasvelden.

 

Zembla

Televisieprogramma Zembla zond woensdag 5 oktober 2016 om 21:10 uur bij de VARA op NPO 2 een item uit met de titel: ‘Gevaarlijk spel’. De centrale vraag hierbij: zijn we als belanghebbenden wel goed en eerlijk geïnformeerd over de gezondheidsrisico’s van kunstgrasvelden met rubberkorrels?

Zaken die tijdens deze uitzending zijn gepresenteerd zijn reden tot zorg. De KNVB begrijpt de maatschappelijke onrust die is ontstaan. Minister Schippers heeft RIVM opdracht gegeven om zo snel mogelijk aanvullend onderzoek te doen en nog voor 1 januari 2017 met de resultaten te komen.

 

RIVM heeft nog 1 tot 2 weken nodig om een zorgvuldige onderzoeksopzet te bepalen, maar grofweg zal het onderzoek uit twee delen bestaan:

  1. Uitgebreide literatuurstudie waarbij bekend onderzoek (zowel binnen de sport als op aanpalende terreinen) wordt bestudeerd;
  2. Praktijkonderzoek waarbij op een representatief aantal kunstgrasvelden metingen worden verricht om te bepalen concentraties van PAK’s en andere stoffen in het rubbergranulaat gevonden worden die mogelijk effect hebben op de gezondheid van spelers.

 

Het RIVM zal de onderzoeksopzet op de website communiceren. Op basis van de onderzoeksresultaten zal worden bepaald welke vervolgstappen nodig zijn. Afgesproken is dat partijen zoals de KNVB, de VSG en de BSNC het onderzoek actief ondersteunen en relevante informatie en kennis zullen delen.

Het RIVM heeft op basis van diverse onderzoeken vastgesteld dat er bij het sporten op met rubbergranulaat ingestrooide kunstgrasvelden geen gezondheidsrisico zijn te verwachten. Voor wat betreft de gezondheidsrisico’s van rubbergranulaat, baseert de KNVB zich op de expertise en feitelijke informatie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is het kennisinstituut dat in opdracht van de overheid zich ontfermt over de volksgezondheid in Nederland.

Deel dit bericht: