Privacy reglement - SC Purmerland

Privacy reglement

Privacy reglement

Privacy beleid

Algemeen

Voetbalvereniging SC Purmerland (SCP) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. SC Purmerland houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacybeleid;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze

Als SC Purmerland zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Waarvoor verwerken wij je persoonsgegevens

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor SC Purmerland je persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. Dit is:

 • Wanneer je lid van SC Purmerland bent/wordt:
  • Voor het verwerken van de contributie
  • Voor het informeren over teamindelingen, competitie-indelingen en wijzigingen
  • Voor het verstrekken van informatie en het sturen van uitnodigingen
 • Wanneer je vrijwilliger van SC Purmerland bent/wordt:
  • Voor het eventueel uitbetalen van vrijwilligersvergoedingen of onkosten
  • Voor het informeren over werkroosters
  • Voor het verstrekken van informatie en het sturen van
 • Wanneer je werknemer van SC Purmerland bent/wordt:
  • Voor het uitbetalen van loon of onkosten
  • Voor het informeren over werkroosters
  • Voor het verstrekken van informatie en het sturen van uitnodigingen
 • Wanneer je sponsor van SC Purmerland bent/wordt:
  • Voor het verwerken van sponsorbedragen
  • Voor het verlengen of uitbreiden van sponsorovereenkomsten
  • Voor het verstrekken van informatie en het sturen van uitnodigingen
  • Voor het vervaardigen van sponsormateriaal. Dit is de enige uitzondering waar de gegevens van de relatie met de sponsormateriaalleverancier wordt
  • LET OP: sponsors als zijnde bedrijven vallen niet onder de AVG, tenzij de gegevens te herleiden zijn naar persoonsgegevens die niet openbaar
 • Wanneer je leverancier van SC Purmerland bent/wordt:
  • Voor het eventueel uitbetalen van afgenomen diensten door SCP
  • Voor het verstrekken van informatie en het versturen van uitnodigingen
  • LET OP: sponsors als zijnde bedrijven vallen niet onder de AVG, tenzij de gegevens te herleiden zijn naar persoonsgegevens die niet openbaar

Welke persoonsgegevens leggen wij vast

Voor de doeleinden, welke genoemd zijn in de vorige paragraaf, leggen wij de volgende persoonsgegevens vast.

 • Roepnaam
 • Voorletters
 • Tussenvoegsels
 • Achternaam
 • Straat en Huisnummer
 • Postcode en Woonplaats
 • Nationaliteit (alleen bij leden en werknemers)
 • Geslacht (alleen bij leden en werknemers)
 • Geboortedatum (alleen bij leden en werknemers)
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Soort en nr. identiteitsbewijs (alleen bij leden en werknemers)
 • Bankrekeningnummer
 • KNVB relatienummer (alleen als lid is aangemeld bij de KNVB)
 • Salarisgegevens (alleen bij werknemers)
 • Kopie ID (alleen bij werknemers)
 • BSN-nummer (alleen bij werknemers)

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de ledenadministratie (Sportlink)
 • Het verzorgen van de sponsoradministratie
 • Het verzorgen van de financiële administratie
 • Het verzorgen van de salarisadministratie en Arbodienst

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

SC Purmerland is verplicht de gegevens van haar leden door te geven aan de KNVB via sportlink. Op haar beurt behoudt de KNVB zich dan het recht voor deze gegevens te gebruiken voor reguliere activiteiten (voetbalwedstrijden, cursussen), maar ook voor reclame- en marketingacties of sport gerelateerde onderzoeken. Als vereniging kan SC Purmerland hier weinig of niets aan veranderen en verwijzen wij u dan ook naar het Privacy beleid van de KNVB.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Foto’s en video’s

Tijdens alle activiteiten door SC Purmerland georganiseerd mogen/kunnen foto- en video-opnames gemaakt worden door leden en/of verzorgers van leden of uitgenodigde pers.

Binnen SC Purmerland is het niet toegestaan foto’s en op opnames te maken in de kleedkamer of doucheruimtes, behoudens de traditionele kampioensfoto met wedstrijdkleren aan onder de douche.

Voor zover de opnamen louter voor eigen gebruik zijn, gelden geen nadere bepalingen mits het eigen kind betreft, noch aanvaardt SC Purmerland enige aansprakelijkheid hiervoor.

Voor opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze eigen website wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen, noch worden zij hierover ingelicht. Mocht op de site een publicatie staan, die je in de privacy aantast, stuur dan een e-mail naar info@scpurmerland.nl onder vermelding van de referentie naar de foto/video.

Door een trainer en/of coach kan gevraagd worden filmopnames te maken van zijn/haar team omwille van het verbeteren van de prestaties. De volledige opnamen worden enkel ter beschikking gesteld aan de door de trainer en/of coach aangewezen personen. Gedeelten van de opnamen kunnen echter gebruikt worden voor de website.

Communicatiemiddelen gebruikt door vrijwilligers/werknemers

Voor het uitoefenen van bepaalde functies binnen/voor SC Purmerland, kan de desbetreffende vrijwilliger/werknemer gebruikmaken van communicatiemiddelen waarop SC Purmerland geen invloed heeft. Onder communicatiemiddelen worden verstaan: e-mails, WhatsApp/Messenger, direct messages zoals via Facebook en Twitter, telefoongesprekken, etcetera. De vrijwilligers en werknemers dienen zich te houden aan dit Privacy beleid. Voorbeelden van communicatie via WhatsApp: een leider die alle ouders en kinderen in een groepsapp toevoegt, of de scheidsrechtercoördinator die alle scheidsrechters in een groepsapp toevoegt.

Websites van SC Purmerland en andere websites

Op de website van SC Purmerland tref je een aantal links aan naar andere websites. SC Purmerland draagt echter geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.

De volgende sites vallen onder de verantwoording van SC Purmerland: www.scpurmerland.nl

Bewaartermijn

SC Purmerland bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens SC Purmerland van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijzigen Privacybeleid

SC Purmerland behoudt zicht het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy beleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op onze website te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien SC Purmerland een belangrijke wijziging doorvoert die gevolgen heeft voor de wijze waarop SC Purmerland de persoonsgegevens verwerkt, dan maken wij dit kenbaar op onze website.

Verantwoording

Voor het toepassen en uitvoeren van dit Privacy beleid is het bestuur van SC Purmerland verantwoordelijk.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy beleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

SC Purmerland

Purmerland 44E

1451 MD Purmerland


Postadres:

Purmerland 44E

1451 MD Purmerland

e-mail: secrscp@gmail.com

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!